بازرسی جوش در پرهان جوش

بازرسی جوش در پرهان جوش چگونه انجام میشود؟

کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روش های جوشکاری توسط بازرسی جوش می باشد . بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در ۳ مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری طبق موارد ذیل انجام شود . شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش از خدمات بازرسین جوش تأیید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای AWS-QC1 و CSWIP-3.1 که دارای سابقه لازم در این زمینه را دارند استفاده می نماید.

بازرسی قبل از جوشکاری

 • مطالعه مدارک پروژه شامل نقشه ها و مشخصات فنی پروژه
 • کنترل دستورالعمل های جوشکاری ( WPS )
 • تائید صلاحیت جوشکاران
 • بررسی برنامه تست و بازرسی (QCP or ITP)
 • تعیین نقاط توقف پروژه (Hold point )
 • کنترل کیفیت و شرایط مواد اولیه و مصرفی پروژه
 • کنترل لبه سازی و آماده سازی اتصالات
 • کنترل مونتاژ اتصالات
 • کنترل دقت و کالیبراسیون تجهیزات
 • کنترل تمیزکاری سطوح اتصالات
 • کنترل دمای پیشگرم (در صورت نیاز)

بازرسی حین جوشکاری

 • کنترل متغیرهای جوشکاری و تطابق آن با WPS
 • کنترل تمیز کاری بین پاسی
 • کنترل رعایت توالی و ترتیب پاسهای جوشکاری

بازرسی بعد از جوشکاری

 • کنترل سایز جوش
 • کنترل طول جوش
 • کنترل ابعادی قطعات جوشکاری شده بر اساس نقشه
 • نظارت بر اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری
 • تهیه گزارشات و مستندات بازرسی انجام شده
X