مشاوره مهندسی ژئوتکنیک

مشاوره مهندسی ژئوتکنیک

تحلیل ریسک پذیری سازه های خاکی ، نظارت و طراحی و پایدارسازی گود – خدمات مشاوره مهندسی ژئوتکنیک به دلیل پیچیدگی ها و محیط ناپیوسته خاک همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل مهندسی عمران بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه در سرتاسر دنیا در حال انجام است. شرکت راهان البرز تا به حال پروژه های متعدد ژئوتکنیکی را در زمینه های گودبرداری، پایش گود و بهسازی خاک در ابعاد ملی را اجرا و پشتیبانی نموده است. معاونت مهندسی ژئوتکنیک این مجموعه با تکیه بر دانش فنی کارشناسان فنی، در اختیار داشتن به روز ترین نرم افزارهای تحلیل های عددی و تجربیات موفق قبلی آماده رویارویی با چالش برانگیزترین مسایل ژئوتکنیکی کشور می باشند

 

X