آزمایشگاه بتن

خدمات آزمایشگاه بتن

- نمونه برداری از بتن تازه و انجام آزمایشات مربوطه
- عمل آوری از بتن مطابق استاندارد
- شکست نمونه های بتن اخذ شده و تعیین مقاومت فشاری
- مغزه گیری از بتن سخت شده و تعیین مقاومت فشاری
- انجام تست¬های غیر مخرب بتن شامل چکش اشمیت و التراسونیک
- آرماتوریابی

نمونه برداری دقیق

با انجام فرآیند نمونه برداری دقیق تمامی آزمایشات و پروژه ها با موفقیت به ثبت رسیده است.

اطمینان سنجی

انجام آزمایشاتی پس از تولید محصولات جهت کسب اطمینان از مقاومت بتن ها انجام میشود.

رعایت استاندارد جهانی

تمامی آزمایشات و عمل آوری بتن ها منطبق با استاندارد های روز جهان میباشد.

تست های بین المللی

با انجام تست هایی منطبق با استانداردهای جهانی از انجام تمامی پروژه ها اطمینان حاصل میکنیم.

خدمات آزمایشگاه بتن
خدمات آزمایشگاه بتن
X