جمع آوری پساب های صنعتی

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه تصفیه خانه ها و جمع آوری پساب های صنعتی

X