آزمایشگاه مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

- انجام آزمایشات سیمان
- انجام آزمایشات سنگدانه¬ها شامل سنگدانه ریز و درشت
- انجام آزمایشات کشش میلگرد

آزمایشات جزئی

مهندسان رایان بتن با انجام آزمایشات جزئی بر محصولات سعی در ارائه خدماتی بی نقش دارند.

اطمینان سنجی

انجام آزمایشاتی پس از تولید محصولات جهت کسب اطمینان از مقاومت بتن ها انجام میشود.

تست های متوالی

متخصصان رایان بتن با انجام تست های متوالی نسبت به کیفیت محصولات اطمینان حاصل مینمایند.

رعایت استاندارد جهانی

رایان بتن تمامی اصول و قوانین تولید خدمات خود را بر مبنای استاندارد جهانی پایه گذاری نموده است.

مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی
X