ارائه خدمات ساخت و ساز، صنعتی و هر نوع خدمات دیگر

طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی

طراحی و اجرای ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی ...

جزئیات

خاک مسلح

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه خاک مسلح ...

جزئیات

مقاومسازی ساختمان

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه مقاومسازی ساختمان ...

جزئیات

بازسازی ساختمان

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه بازسازی ساختمان ...

جزئیات

جمع آوری پساب های صنعتی

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه تصفیه خانه ها ...

جزئیات

زهکش

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه زهکشی ...

جزئیات

راهسازی

اجرای محوطه سازی پروژه های راهسازی ...

جزئیات

سازه های فولادی و بتنی در صنعت و ساختمان

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرای سازه های فولادی و بتنی ...

جزئیات

بهسازی خاک

ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در زمینه بهسازی خاک ...

جزئیات
X