• نام پروژه: آزمایشات خاک

آزمایشات خاک

 

ردیف نوع آزمایش
۱ آزمایش دانه بندی به روش الک
۲ آزمایش دانه بندی به روش هیدرومتری
۳ آزمایش حدود اتربرگ به روش حدروانی
۴ آزمایش حدود اتربرگ به روش حدخمیری
۵ آزمایش حدود اتربرگ به روش حدانقباض
۶ آزمایش تعیین وزن مخصوص ذرات جامد((GS خاک به روش ریزدانه
۷ آزمایش تعیین وزن مخصوص ذرات جامد خاک به روش درشت دانه
۸ آزمایش تعیین دانسیته به روش موم گیری
۹ آزمایش تعیین دانسیته به روش قالبی
۱۰ آزمایش سه محوری خاک به روش تحکیم نشده-زهکشی نشده
۱۱ آزمایش سه محوری خاک به روش تحکیم شده-زهکشی نشده
۱۲ آزمایش سه محوری خاک به روش تحکیم شده-زهکشی شده
۱۳ آزمایش مقاومت فشاری محصورنشده (تک محوری)
۱۴ آزمایش برش مستقیم به روش تند
۱۵   آزمایش برش مستقیم به روش کند
۱۶ آزمایش تعیین ارزش ماسه ای(SE)
۱۷ آزمایش تحکیم یا نشست
۱۸ آزمایش تورم آزاد یا پتانسیل تورم

 

ردیف نوع آزمایش
۱۹ آزمایش تعیین پتانسیل رمبندگی
۲۰ آزمایش واگرایی به روش پین هول
۲۱ آزمایش واگرایی به روش هیدرومتری مضاعف
۲۲ آزمایش تراکم به روش استاندارد
۲۳ آزمایش تراکم به روش اصلاح شده
۲۴ آزمایش نسبت باربری کالیفرنیایی(CBR) به روش رطوبت طبیعی
۲۵ آزمایش نسبت باربری کالیفرنیایی(CBR)  به روش اشباع

             

 

 

 

 

             

X