• نام پروژه: آزمایشات برجا

آزمایشات برجا

 

ردیف نوع آزمایش
۱ آزمایش بارگذاری صفحه ای
۲ آزمایش دانسیته درمحل به روش مخروط ماسه
۳ آزمایش  SPTدستی استانداردآلمانی
۴ آزمایش تعیین ظرفیت باربری صحرایی(CBR)

 

 

 

 

X