• نام پروژه: آزمایشات قیر و آسفالت

آزمایشات قیر و آسفالت

 

ردیف نوع آزمایش
۱ آزمایش تعیین درجه نفوذ قیر
۲ آزمایش تعیین نقطه نرمی قیر
۳ آزمایش تعیین قابلیت شکل پذیری یاکشش قیر
۴ تعیین وزن مخصوص و دانسیته قیر
۵ آزمایش تعیین  نقطۀ اشتعال قیر
۶ آزمایش تعیین ویسکوزیتۀ قیر
۷ آزمایش تعیین درصدکوبیدگی آسفالت
۸ آزمایش تعیین درصد فضای خالی آسفالت
۹ آزمایش تعیین استحکام و روانی و تغییر شکل پلاستیک آسفالت به روش مارشال
۱۰ آزمایش تعیین وزن مخصوص نمونه آسفالت متراکم شده
۱۱ آزمایش دانه بندی مکانیکی سنگدانه حاصل از اکستراکشن
۱۲ آزمایش تعیین درصد جذب آسفالت

 

 

 

X