• نام پروژه: آزمایشات سنگدانه ها

آزمایشات سنگدانه ها

 

ردیف نوع آزمایش
۱ آزمایش تعیین مقاومت دربرابر سایش به روش لوس آنجلس
۲ آزمایش تعیین افت وزنی مصالح درمقابل سولفات سدیم یا منیزیم
۳ آزمایش تعیین رطوبت سطحی ماسه
۴ آزمایش تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی وجذب آب شن وماسه
۵ آزمایش تعیین درصد دانه های مسطح وطویل
۶ آزمایش تعیین درصد دانه های سبک در سنگدانه ها
۷ آزمایش تعیین درصد کلوخه های رسی ودانه های سست
۸ آزمایش تعیین افت وزنی مصالح درمقابل گرما وسرما
X